ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರೆಗೂ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸೋತವರಲ್ಲ. - ಮೈಕ್ ಡಿಟ್ಕಾ
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರೆಗೂ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಸೋತವರಲ್ಲ. - ಮೈಕ್ ಡಿಟ್ಕಾ

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ…