ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ…