ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್

ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್

ಖಾಲಿ

ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೇರುಕೃತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ.
- ಜಾನ್ ವುಡನ್

ನೀವು ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದು
ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಳಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ…
ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವವನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್
ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವವನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. - ಜಾನ್ ವುಡನ್

ನೀವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವವನು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. -…